mask

Nadzór nad inwestycjami budowlanymi

Korzystając z moich usług, możesz liczyć na fachowy nadzór nad procesem inwestycyjnym oraz doradztwo techniczne na każdym etapie współpracy. Zajmę się przeprowadzeniem odbioru technicznego i przeglądu okresowego. Pomogę załatwić niezbędne formalności oraz udzielę porad dotyczących prac remontowo-budowlanych.

Dysponuję sprzętem pozwalającym na wykonanie:

  • niwelacji terenu,
  • dokładnego pomiaru budynku niwelatorem i sprawdzenie geometrii (poprawności wykonania względem projektu).

 

Jakich dokumentów potrzebujesz przed rozpoczęciem budowy?

-miejscowy plan zagospodarowania terenu bądź warunki zabudowy,
-mapa do celów projektowych,
-opinia geotechniczna,
-pozwolenie na budowę.

 

Zgłoszenie zakończenia budowy

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia o zakończeniu budowy wynikające w przepisów Prawa Budowlanego:

1) decyzja o pozwoleniu na budowę;
2) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego;
3) w razie nieistotnych zmian dokonanych podczas wykonywania robót: kopie rysunków z naniesionymi zmianami podpisane przez projektanta jako zmiany nieistotne. Jeżeli nastąpiła zmiana istotna od zatwierdzonego projektu, należy wystąpić o pozwolenie zamienne;
4) uprawnienia, zaświadczenie o przynależności do Izby Kierownika Budowy;
5) Potwierdzenie zgodnie z odrębnymi przepisaniu odbiory wykonanych przyłączy: elektroenergetycznego, wodnego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
6) dokumentację geodezyjną powykonawczą;
7) protokoły badań i sprawdzeń:
-protokół odbioru przewodów kominowych,
-protokół z próby szczelności instalacji gazu wewnętrznej i zewnętrznej plus kopia uprawnień osoby sprawdzającej,
-protokół z badań instalacji elektrycznej plus kopia uprawnień,
-protokół z badania instalacji odgromowej, jeżeli jest w projekcie.
-protokół z próby szczelności bezodpływowego zbiornika ścieków jeżeli jest w projekcie,
-protokół z badania skuteczności wentylacji mechanicznej, jeżeli jest w projekcie,
-zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków,
-dane statystyczne niezbędne do wpisania obiektu do ewidencji,
-projekt budowlany (oryginał) -do zwrotu po zakończeniu postępowania,
-dziennik budowy (oryginał) do zwrotu po zakończeniu postępowania,
-protokół badania wody w przypadku budynku z własnym ujęciem wody (studnia),
-protokół szczelności zbiornika na szambo, jeśli jest w projekcie (atest higieniczny, deklaracja zgodności),
-inne, podczas danej inwestycji wymagane do odbioru.