mask

Pomoc w załatwianiu formalności przed i po zakończeniu budowy

Budowa domu lub innego rodzaju obiektu wiąże się z wieloma formalnościami oraz koniecznością przygotowywania stosownej dokumentacji. Pomagam inwestorom prywatnym, jak i firmom w załatwieniu wszelkich spraw urzędowych i uzyskaniu pozwoleń – niezbędnych do rozpoczęcia prac budowlanych oraz ich odbioru.

 

biurko kierownika budowy

 

Jakich dokumentów potrzebujesz przed rozpoczęciem budowy?

  • mapa do celów projektowych,

  • opinia geotechniczna,

  • projekt budowlany,

  • miejscowy plan zagospodarowania terenu bądź warunki zabudowy

  • pozwolenie na budowę - by je uzyskać potrzebujemy w zależności od inwestycji (projekt architektoniczno-budowlany , projekt zagospodarowania terenu, projekty branżowe/techniczne,

  • gdy już mamy ostateczne pozwolenie na budowę, kupujemy dziennik i zgłaszamy rozpoczęcie prac do nadzoru budowanego. Od tego momentu stery przejmuje Kierownik Budowy.

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia o zakończeniu budowy wynikające w przepisów Prawa Budowlanego:


1. Decyzja o pozwoleniu na budowę.
2. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego
3. W razie nieistotnych zmian dokonanych podczas wykonywania robót kopie rysunków z naniesionymi zmianami podpisane przez projektanta jako zmiany nieistotne. Jeżeli nastąpiła by zmiana istotna od zatwierdzonego projektu, należy wystąpić o pozwolenie zamienne.
4. Uprawnienia, zaświadczenie o przynależności do izby Kierownika Budowy
5. Potwierdzenie zgodnie z odrębnymi przepisaniu odbiory wykonanych przyłączy:
- elektroenergetycznego - zaświadczenie o przyłączeniu.
- wodnego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej – zaświadczenie o przyłączeniu.
6. Dokumentację geodezyjną powykonawczą.
7. Protokoły badań i sprawdzeń:
- protokół odbioru przewodów kominowych
- protokół z próby szczelności instalacji gazu wewnętrznej i zewnętrznej plus kopia uprawnień osoby sprawdzającej.
- protokół z badań instalacji elektrycznej plus kopia uprawnień
- protokół z badania instalacji odgromowej, jeżeli jest w projekcie.
- protokół z próby szczelności bezodpływowego zbiornika ścieków jeżeli jest w projekcie.
- protokół z badania skuteczności wentylacji mechanicznej- jeżeli jest w projekcie.
- zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków.
- dane statystyczne niezbędne do wpisania obiektu do ewidencji.
- projekt budowlany (oryginał) -do zwrotu po zakończeniu postępowania.
- dziennik budowy(oryginał) do zwrotu po zakończeniu postępowania.
- protokół badania wody w przypadku budynku z własnym ujęciem wody-studnia.
- protokół szczelności zbiornika na szambo -jeśli jest w projekcie.(atest higieniczny, deklaracja zgodności)
- inne, wymagane podczas danej inwestycji wymagane do odbioru.